فرم استخدام شرکت آرون صنعت

  • 1- اطلاعات شخصی:

  • مدرك تحصيلی (به ترتيب آخرين مدرك)رشته تحصيليمعدل كلتاريخ شروعتاريخ پاياننام مؤسسه آموزشیشهر - كشور 
  • نام سازمان يا شركت (به ترتيب از آخرين سابقه)سمت / شرح شغلمدت سابقهتاريخ شروعتاريخ پايانآخرين حقوق و مزايا / ريالعلت ترك خدمت